नेपाली English Fri, Jul 19, 2024   |   |

Information Center (Old)

S.N. Title Type Date View
1 एकमुष्ठ अनुदान 2020-10-09 General Notice View
2 साक्षरता कार्यक्रमको कार्ययोजना पठाउने सम्बन्धमा । 2020-10-08 General Notice View
3 Textbook 2020-08-27 General Notice View
4 निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना । 2020-08-21 General Notice View
5 TT1 2020-08-16 General Notice View
6 TT2 2020-08-16 General Notice View
7 TT3 2020-08-16 General Notice View
8 TT4 2020-08-16 General Notice View
9 TT5 2020-08-16 General Notice View
10 TT6 2020-08-16 General Notice View
11 TT7 2020-08-16 General Notice View
12 पुलमा दरबन्दी भएका र एकमुष्ट अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुका लागि सहजीकरण । 2020-08-16 General Notice View
13 Modal school ICT progress 20770426 2020-08-11 General Notice View
14 Chithi ICT progress 2020-08-10 General Notice View
15 Notice 08-06-2020-2 2020-08-07 General Notice View
16 Notice 08-06-2020-1 2020-08-07 General Notice View
17 नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा । 2020-08-06 General Notice View
18 प्रगति विवरण 2020-08-04 General Notice View
19 letter retrofitting 2020-08-02 General Notice View
20 TT1 2020-08-01 General Notice View
21 TT2 2020-08-01 General Notice View
22 TT3 2020-08-01 General Notice View
23 TT4 2020-08-01 General Notice View
24 TT5 2020-08-01 General Notice View
25 TT6 2020-07-31 General Notice View
26 Gorkhapatra Shrawan 16 Issue 241 2020-07-31 General Notice View
27 बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण पुस्तिका २०७७ 2020-07-31 General Notice View
28 005 2020-07-30 General Notice View
29 005 2020-07-30 General Notice View
30 003 2020-07-30 General Notice View
31 सिकाइ सामग्री छपाई सम्बन्धमा । 2020-07-20 General Notice View
32 बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने बारे - सबै स्थानीय तह र शिविसइ 2020-07-16 General Notice View
33 TST सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा - सबै स्थानीय तह 2020-07-16 General Notice View
34 नमुना विकासका लागि छनोट भएका विद्यालयहरुको विवरण । 2020-07-16 General Notice View
35 एकमुष्ट अनुदानका लागि छनोट सार्वजनिक विद्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहहरुलाई सूचना 2020-07-15 General Notice View
36 आर्थिक बर्ष २०७६।७७ मा एकमुष्ट अनुदानका लागि छनोट भएका विद्यालयहरुको विवरण 2020-07-15 General Notice View
37 एकमुष्ट अनुदानबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यविधि २०७६ 2020-07-15 General Notice View
38 TT5 2020-07-15 General Notice View
39 प्राविधिक धार ल्याव व्यवस्थापन तथा ४ कोठे भवन क्रमागतको बजेट थप सम्बन्धमा । 2020-07-14 General Notice View
40 TT1 2020-07-13 General Notice View
41 TT2 2020-07-13 General Notice View
42 TT3 2020-07-13 General Notice View
43 TT4 2020-07-13 General Notice View
44 TT6 2020-07-13 General Notice View
45 TT7 2020-07-13 General Notice View
46 TST सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा - सबै स्थानीय तह 2020-07-12 General Notice View
47 पढाइ सीप प्रवर्धन कार्यक्रमको फुकुवा सम्बन्धमा । 2020-07-08 General Notice View
48 शिक्षक तलब भत्ता थप सम्बन्धमा । 2020-07-08 General Notice View
49 Retrofitting सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको बारे । 2020-07-07 General Notice View
50 कार्यालय सञ्चालन र लेखा 2020-07-05 General Notice View
51 अर्थशास्त्र 2020-07-05 General Notice View
52 स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा 2020-07-05 General Notice View
53 जनसङ्ख्या शिक्षा 2020-07-05 General Notice View
54 सामाजिक 2020-07-05 General Notice View
55 विज्ञान 2020-07-05 General Notice View
56 गणित 2020-07-05 General Notice View
57 नेपाली 2020-07-05 General Notice View
58 अङ्ग्रेजी 2020-07-05 General Notice View
59 कोभिड १९ बाट भएको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण तथा विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धमा । 2020-07-02 General Notice View
60 प्रदेशस्तरको कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया संशोधन सम्बन्धमा । 2020-07-02 General Notice View
61 retrofit final list 076077 2020-07-02 General Notice View
62 द्वद्व पीडित छात्रबृत्ति बारे । 2020-07-01 General Notice View
63 द्वद्व पीडित छात्रबृत्ति सम्बन्धमा । 2020-07-01 General Notice View
64 पूर्व प्राथमिक कक्षा,अभिभावकले घरमा गराउन सक्ने सिकाइ क्रियाकलापहरू 2020-06-27 General Notice View
65 कक्षा ८, स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री 2020-06-27 General Notice View
66 कक्षा ७, स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री 2020-06-27 General Notice View
67 कक्षा ६, स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री 2020-06-27 General Notice View
68 कक्षा ५, स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री 2020-06-27 General Notice View
69 कक्षा ४, स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री 2020-06-27 General Notice View
70 कक्षा ३, अभिभावकले घरमा नै गराउन सक्ने सिकाइ क्रियाकलापहरू 2020-06-27 General Notice View
71 कक्षा २, अभिभावकले घरमा नै गराउन सक्ने सिकाइ क्रियाकलापहरू 2020-06-27 General Notice View
72 कक्षा १, अभिभावकले घरमा नै गराउन सक्ने सिकाइ क्रियाकलापहरू 2020-06-27 General Notice View
73 Time Table 7 2020-06-27 General Notice View
74 सुचना for website 2020-06-25 General Notice View
75 Time Table 1 2020-06-25 General Notice View
76 Time Table 2 2020-06-25 General Notice View
77 Time Table 3 2020-06-25 General Notice View
78 Time Table 4 2020-06-25 General Notice View
79 Time Table 5 2020-06-25 General Notice View
80 Time Table 6 2020-06-25 General Notice View
81 नमुना विद्यालय विकासका लागि कार्यसम्पादन अनुदान निकासा बारे । 2020-06-24 General Notice View
82 Grade 8_Self Learning Book Final_22 June 2020-06-22 General Notice View
83 Grade-7_ Self-Learning Activity Workbook -Final 2020 2020-06-22 General Notice View
84 आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ मा अनुदानका लागि छनौट भएका प्राविधिक धारका विद्यालयहरुको विवरण । 2020-06-22 General Notice View
85 20770307_Notice 2020-06-21 General Notice View
86 Activity_book-Grade-6 final-2020-6-19 2020-06-20 General Notice View
87 स्थानीय तहमा थप वित्तीय हस्तान्तरण भएको कार्यक्रम तथा बजेट । 2020-06-19 General Notice View
88 G4 self learning materials 2020-06-17 General Notice View
89 G4 self learning materials smallest 2020-06-17 General Notice View
90 Radio time table II 2020-06-14 General Notice View
91 Radio time table I 2020-06-14 General Notice View
92 TT1 2020-06-12 General Notice View
93 TT2 2020-06-12 General Notice View
94 TT3 2020-06-12 General Notice View
95 TT4 2020-06-12 General Notice View
96 तेस्रो चौमासिकसम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2020-06-11 General Notice View
97 निकासा विवरण पठाउने बारे । 2020-06-07 General Notice View
98 IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सबै स्थानीय तह तथा विद्यालयहरुलाई अनुरोध । 2020-06-07 General Notice View
99 समायोजन तथा एकीकरण भएका विद्यालयहका लागि प्रोत्साहन अनुदान माग सम्बन्धमा 2020-06-03 General Notice View
100 विद्यालय समायोजन 2020-06-02 General Notice View
101 Model Contract 2020-05-12 General Notice View
102 ramailo padhai letter 2020-05-10 General Notice View
103 रमाइलो पढाइ (Ramailo Padhai) मोबाइल एप_परिचय र प्रयोगविधि 2020-05-10 General Notice View
104 Book print permission 2020-04-30 General Notice View
105 विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावकका लागि मनोवैज्ञानिक सहयोग । 2020-04-26 General Notice View
106 Activity book- 1- pre-primary-FINAL 2020-04-25 General Notice View
107 Activity_book-4-Grade3_final last 2020-04-23 General Notice View
108 Activity book- 3- Grade 2 2020-04-21 General Notice View
109 Activity book- 2- Grade 1 2020-04-20 General Notice View
110 गोपनियता सम्बन्धी शर्तहरू 2020-04-19 General Notice View
111 IT_facility_In_School_record 2020-04-19 General Notice View
112 TST सुधार योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2020-04-13 General Notice View
113 विवरण उपलब्ध गराउने बारे । 2020-04-13 General Notice View
114 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा 2 2020-04-11 General Notice View
115 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा 2020-04-10 General Notice View
116 थप शिक्षक तलब भत्ता सम्बन्धमा । 2020-04-09 General Notice View
117 विद्यालयहरु क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोगका सन्दर्भमा मार्गदर्शन । 2020-04-06 General Notice View
118 विद्यालयमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको नमुना । 2020-04-05 General Notice View
119 रा.शै.सु.कार्यक्रम सम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव पठाउने म्याद थप गरिएको बारे । 2020-03-30 General Notice View
120 अनुसन्धानका लागि प्रश्ताव पेश गर्न पुनः म्याद थप गरिएको सूचना_1 2020-03-29 General Notice View
121 उपयोगी सिकाई सामग्री उपलब्ध हुने वेब ठेगाना सम्बन्धी सूचना । 2020-03-25 General Notice View
122 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भर्ने विद्यालयहरूको विवरण 2020-03-23 General Notice View
123 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको परियोजना पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । 2020-03-22 General Notice View
124 प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार र अनुदान सहयोगका लागि अावेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना 2020-03-20 General Notice View
125 परीक्षा तथा पठनपाठन स्थगन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-03-18 General Notice View
126 विवरण पठाउने सम्बन्धमा 2020-03-18 General Notice View
127 सूचना 2020-03-18 General Notice View
128 आवेदन फाराम 2020-03-18 General Notice View
129 सेनिटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकमको विवरण 2020-03-15 General Notice View
130 पुनः प्रस्ताव माग गरिएको 2020-03-15 General Notice View
131 एकमुष्ट अनुदान 2020-03-15 General Notice View
132 सूचना 2020-03-12 General Notice View
133 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने ढाँचा 2020-03-10 General Notice View
134 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । 2020-03-06 General Notice View
135 अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित भएको बारे । 2020-03-06 General Notice View
136 कोरोना भाइरसको संङ्क्रमण रोकथाम सम्बन्धमा शि वि तथा प्र मन्त्रालयको अनुरोध । 2020-03-05 General Notice View
137 Karyabiddhi of Scholarship 2020-03-03 General Notice View
138 Application form for scholarship 2020-03-03 General Notice View
139 Scholarhsip Notice 2020-03-03 General Notice View
140 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा 2020-03-02 General Notice View
141 विद्यालय तहमा नयाँपाठ्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी सूचना 2020-03-02 General Notice View
142 अनुसन्धानका लागि अार्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे 2020-03-01 General Notice View
143 Gorkhapatra Fagun 16 Issue 36 Full sq 240 2020-02-28 General Notice View
144 सहभागि सम्बन्धमा 2020-02-28 General Notice View
145 शिक्षण स्वयंसेवकका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी जरुरी सूचना । 2020-02-28 General Notice View
146 शिक्षण स्वयंसेवक खटाउन सकिने स्थानीय तहहरुको नामावली । 2020-02-28 General Notice View
147 aadesh karyanuayan sambandhama 2020-02-25 General Notice View
148 School Details vy Local Level and District, 2076 2020-02-19 General Notice View
149 Aadesh 2020-02-19 General Notice View
150 संशोधित रिक्त शिक्षक पदको माग विवरण सम्बन्धमा 2020-02-18 General Notice View
151 शिक्षक रिक्त दरवन्दी विवरण 2020-02-18 General Notice View
152 शिक्षक रिक्त दरवन्दी विवरण 2020-02-18 General Notice View
153 नमुना विद्यालयहरुका लागि जरुरी सूचना 2020-02-16 General Notice View
154 सामुदायिक विद्यालय एकमुष्ट अनुदान 2020-02-14 General Notice View
155 अपाङ्ग शिक्षक कोटा बारे 2020-02-14 General Notice View
156 2076 Fagun 1 Issue 35 ( 239) 2020-02-13 General Notice View
157 CEHRD सँग MoU गरेका गैससले CEHRD लाई विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । 2020-02-11 General Notice View
158 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । 2020-02-10 General Notice View
159 नोबेल कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट बच्ने बचाउने सम्बन्धमा । 2020-02-09 General Notice View
160 कार्य विवरण सम्बन्धमा 2020-02-05 General Notice View
161 शिक्षक दरवन्दी 2020-02-05 General Notice View
162 दरवन्दी मिलान प्रदेश नं. 7 2020-02-05 General Notice View
163 दरवन्दी मिलान प्रदेश नं. 6 2020-02-05 General Notice View
164 दरवन्दी मिलान प्रदेश नं. 5 2020-02-05 General Notice View
165 दरवन्दी मिलान प्रदेश नं. 4 2020-02-05 General Notice View
166 दरवन्दी मिलान प्रदेश नं. 3 2020-02-05 General Notice View
167 दरवन्दी मिलान प्रदेश नं. 2 2020-02-05 General Notice View
168 दरवन्दी मिलान प्रदेश नं. १ 2020-02-05 General Notice View
169 जिल्लान्तर सरुवा गर्न नमिल्ने स्थानीय तहको विवरण । 2020-02-04 General Notice View
170 शिक्षक तलब भत्ता सम्बन्धमा (विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तहको सूचि संलग्न छ ।) 2020-02-04 General Notice View
171 स्थानीय तहको पुलमा रहेको दरबन्दीमा जिल्लास्तर सरुवा रोक्ने सम्बन्धमा । 2020-02-03 General Notice View
172 Gorkhapatra 2076 Magh 16 Issue 238 2020-01-31 General Notice View
173 भौतिक निर्माण सम्बन्धमा 2020-01-30 General Notice View
174 जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा सम्बन्धमा 2020-01-30 General Notice View
175 हाजिर हुन पठाउने बारे । 2020-01-29 General Notice View
176 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भर्ने विद्यालयहरूको विवरण 2020-01-28 General Notice View
177 APCC Bridge Summer Camp 2020 2020-01-27 General Notice View
178 पदपूर्ति 2020-01-20 General Notice View
179 मन्टेश्वरी कक्षा 2020-01-17 General Notice View
180 अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2020-01-14 General Notice View
181 Gorkhapatra 2076 Push 16 Issue 237 2020-01-01 General Notice View
182 NEGRP सम्बन्धी पत्र । 2019-12-30 General Notice View
183 सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन सम्बन्धमा । 2019-12-30 General Notice View
184 सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ 2019-12-30 General Notice View
185 NEGRP minimum package execution 2019-12-29 General Notice View
186 शैक्षिक अन्तर्क्रिया गोष्ठी सम्बन्धमा । 2019-12-25 General Notice View
187 बेरुजु सम्बन्धमा मितिः २०७६।०९।०८ 2019-12-24 General Notice View
188 Aashaya ko Suchana (Stationary) 2019-12-22 General Notice View
189 गोरखापत्र २०७६ पौष १ 2019-12-17 General Notice View
190 दरबन्दी पुन : वितरण सम्बन्धी विवरण । 2019-12-16 General Notice View
191 Teacher Appointment and Placement Related Notice 2019-12-12 General Notice View
192 प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा पुन: अनुरोध । 2019-12-08 General Notice View
193 विपन्न लक्षित छात्रबृत्ति सम्बन्धी सूचना 2019-12-06 General Notice View
194 PMT Form 2019-12-06 General Notice View
195 Go pa 16 Mangsir 2076 2019-12-02 General Notice View
196 शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना 2019-11-30 General Notice View
197 प्राविधिक सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा । 2019-11-22 General Notice View
198 लेखापरीक्षण डोर सम्बन्धमा । 2019-11-22 General Notice View
199 विवरण पठाउने बारे । 2019-11-22 General Notice View
200 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालनका लागि आवेदन स्मबन्धी सूचना । 2019-11-21 General Notice View
201 Progress Report Related Notice 2019-11-18 General Notice View
202 शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना । 2019-11-10 General Notice View
203 गोरखापत्र ( कार्तिक १६, २०७६) 2019-11-10 General Notice View
204 गाैरखापत्र ( कार्तिक १६, २०७६) 2019-11-10 General Notice View
205 नमूना विद्यालय विकासका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना । 2019-11-04 General Notice View
206 गोरखापत्र ( २०७६ कार्तिक १६) 2019-11-04 General Notice View
207 माध्यमिक तहको पदस्थापना सम्बन्धी जरुरी सूचना । 2019-10-31 General Notice View
208 अस्थायी शिक्षकको सुविधा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2019-10-21 General Notice View
209 स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि सिफारिस गरिएको बारे 2019-10-20 General Notice View
210 Fund Flow Tracking को लागि विज्ञ सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना । 2019-10-17 General Notice View
211 विद्यालायहरुको भौतिक निर्माण अवस्थाको अद्यावधिक प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2019-10-14 General Notice View
212 शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि सिफारिस गरी पठाइएको २ 2019-10-05 General Notice View
213 शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि सिफारिस गरी पठाइएको । 2019-10-05 General Notice View
214 जिल्ला छनौटको निवेदन सम्बधमा । 2019-09-27 General Notice View
215 निर्देशन सम्बन्धमा । 2019-09-27 General Notice View
216 निमा तहको शिक्षक पदस्थापनका लागि जिल्लागत पद विवरण 2019-09-23 General Notice View
217 IEMIS अद्यावधिक गरी Upload नगर्ने विद्यालयहरुको विवरण 2019-09-22 General Notice View
218 IEMIS अद्यावधिक गरी Upload नगर्ने विद्यालयहरुलाई जरुरी सूचना 2019-09-22 General Notice View
219 सिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना 2019-09-18 General Notice View
220 विज्ञान दिवस मनाउने सम्बन्धमा २ 2019-09-16 General Notice View
221 विज्ञान दिवस मनाउने सम्बन्धमा १ 2019-09-16 General Notice View
222 विज्ञान दिवस मनाउने सम्बन्धमा 2019-09-16 General Notice View
223 जिल्लान्तर सरुवा सम्बन्धमा । 2019-09-13 General Notice View
224 बेरुजू सम्परीक्षण सम्बन्धमा । 2019-09-12 General Notice View
225 विद्यालयहरुको भौतिक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धमा । 2019-09-12 General Notice View
226 बेरुजू सम्परीक्षण कार्यशाला सम्बन्धमा । 2019-09-11 General Notice View
227 Lower Secondary Level Integrated list 2019-09-08 General Notice View
228 नि मा वि तहको शिक्षक पदस्थापन सम्बन्धी सूचना 2019-09-07 General Notice View
229 अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे । 2019-09-07 General Notice View
230 रिक्त पदको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । 2019-08-30 General Notice View
231 बैक खाताको विवरण पठाउने बारे । 2019-08-25 General Notice View
232 बेरुजू फर्स्यौटको कार्ययोजना बारे । 2019-08-24 General Notice View
233 पुरस्कार लागि सिफारिश गरी पठाउने बारे । 2019-08-20 General Notice View
234 पुरस्कार सिफारिशका थप आधारहरु । 2019-08-20 General Notice View
235 शिक्षा पुरस्कार दावी फाराम । 2019-08-20 General Notice View
236 विद्यालयहरुको नामावली पठाउने सम्बन्धमा । 2019-08-18 General Notice View
237 सम्मेलनमा सहभागिताकाे व्यवस्था मिलाउने बारे । 2019-08-16 General Notice View
238 सम्मेलनमा सहभागिगताका लागि छनौट हुनेहरुको नामावली 2019-08-16 General Notice View
239 विवरण तयार गरी पठाउने सम्बन्धमा । 2019-08-15 General Notice View
240 शिविसइ प्रमुखहरुलाई जानकारी 2019-08-15 General Notice View
241 लेखापरीक्षणा डोर सम्बन्धमा । 2019-08-12 General Notice View
242 भौतिक निर्माण निर्माणको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा । 2019-08-07 General Notice View
243 पदस्थापना संशाेधन सम्बन्धमा । 2019-08-05 General Notice View
244 पदस्थापना संशाेधन सम्बन्धमा । 2019-08-05 General Notice View
245 छात्रबृत्ति विवरणको खर्चको फाँटवारी पठाउने सम्बन्धमा । 2019-08-05 General Notice View
246 विद्यालय शिक्षाा सम्बन्धी गतिविधि (२०७६ श्रावण १६ को गाे.प.मा प्रकाशित) 2019-08-01 General Notice View
247 पोशाक सम्बन्धमा । 2019-07-29 General Notice View
248 विवरण पठाउने सम्बन्धमा । 2019-07-28 General Notice View
249 विद्यालय भाैतिक निर्माण बजेट सम्बन्धमा । 2019-07-24 General Notice View
250 विद्यालय शिक्षाा सम्बन्धी गतिविधि (२०७६ श्रावण १ मा गाे.प.मा प्रकाशित) 2019-07-24 General Notice View
251 तालिम कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा । 2019-07-24 General Notice View
252 IEMIS तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाकाे विवरण अद्यावधिक गर्ने/गराउने सम्बन्धमा । 2019-07-23 General Notice View
253 Lab. Material for Civil 2019-07-23 General Notice View
254 Lab.Material for Computer 2019-07-23 General Notice View
255 Lab.Material for Electrical 2019-07-23 General Notice View
256 Lab.Material for Plant science 2019-07-23 General Notice View
257 Notice for TVET School 2019-07-23 General Notice View
258 प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा 2019-07-21 General Notice View
259 प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना 2019-07-21 General Notice View
260 स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि सिफारिस पठाइएको । 2019-07-19 General Notice View
261 स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुकाे जिल्लागत नामावली । 2019-07-19 General Notice View
262 प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना 2019-07-19 General Notice View
263 बाढीबाट भएकाे क्षतिकाे विवरण पठाउने बारे । 2019-07-17 General Notice View
264 विद्यालय क्षेत्र विकास अन्तर्गत २ कोठे भवन अनुदान 2019-07-16 General Notice View
265 अन्तिम सूची भवन अनुदान 2019-07-16 General Notice View
266 नमुना विद्यालयहरुको सूची 2019-07-15 General Notice View
267 स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानकोरूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरी पठाइएको थप बजेट सहितको कार्यक्रम 2019-07-14 General Notice View
268 शहिद तथा द्वन्द्वपिडित परिवारका छाेराछाेरीहरुलाई छात्रबृत्ति वितरण सम्बन्धमा 2019-07-14 General Notice View
269 अस्थायी शिक्षाकले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी अन्तिम ताकेता 2019-07-14 General Notice View
270 प्राविधिक धारका विद्यालयलाई शिक्षण सहयाेग अनुदान सम्बन्धमा । 2019-07-14 General Notice View
271 थप बजेट तथा शिक्षण सिकाई सहयाेग अनुदान सम्बन्धमा । 2019-07-12 General Notice View
272 विद्यालय छनौट सम्बन्धमा 2019-07-09 General Notice View
273 रकम निकासा सम्बन्धमा । 2019-07-09 General Notice View
274 अनुदान सम्बन्धी सूचना 2019-07-08 General Notice View
275 शिक्षकको वैयक्तिक विवरण 2019-07-08 General Notice View
276 कक्षा थप सम्बन्धी 2019-07-08 General Notice View
277 GOPA Issue Ashar 16 2019-07-04 General Notice View
278 150 TVET School 2019-07-01 General Notice View
279 EGRP 20 district 2019-07-01 General Notice View
280 विद्यालय भुकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम (Retrofitting) सम्बन्धमा 2019-06-27 General Notice View
281 सहिद तथा द्वन्द्व पिडित परिवारका सन्ततिहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण 2019-06-24 General Notice View
282 लोगो प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना 2019-06-19 General Notice View
283 PMT Form 2019-06-19 General Notice View
284 TVET 2nd Notice for Grant 2019-06-19 General Notice View
285 TVET 2nd Notice 2019-06-19 General Notice View
286 माध्यमिक तहको शिक्षक पदस्थापनका लागि जिल्ला छनोट सम्बन्धी सूचना 2019-06-17 General Notice View
287 माध्यमिक तहको शिक्षक पदस्थापनका लागि जिल्ला छनोट सम्बन्धी सूचना 2019-06-17 General Notice View
288 Gorkhapatra Ashad 1 Issue 225 2019-06-16 General Notice View
289 PMT Result 2019-06-15 General Notice View
290 घरधुरी सर्वेक्षण सम्मबन्धी फारम 2019-06-15 General Notice View
291 बेरूजू फर्छ्यौट सम्बन्धी सूचना 2019-06-10 General Notice View
292 IEMIS अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी स्थानीय तह र समन्वय इकाईहरु सबैलाई सूचना 2019-06-06 General Notice View
293 Model School Evaluation Form 2019-06-03 General Notice View
294 विरुवा रोपण अभियान सम्बन्धी सूचना 2019-06-03 General Notice View
295 गोर्खापत्र २०७६.२.16 2019-06-02 General Notice View
296 प्राविधिक धार तर्फ कक्षा ११ र १२ को कक्षा थप सम्बन्धी व्यवस्था 2019-05-30 General Notice View
297 विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना 2019-05-30 General Notice View
298 सामुदायिक विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान वितरण सम्बन्धी पुनः जारी सूचना 2019-05-29 General Notice View
299 विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखा 2019-05-29 General Notice View
300 हेटौंडामा सञ्चालन हुने बेरूजू फर्छ्यौट गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना 2019-05-29 General Notice View
301 बेरूजू फर्छ्यौट गोष्ठीमा सहभागिता बुटवल 2019-05-27 General Notice View
302 अस्थायी शिक्षकको सुविधा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2019-05-17 General Notice View
303 जेठ १ गते गोर्खा पत्रमा प्रकाशित शैक्षिक सूचना 2019-05-15 General Notice View
304 वेठ गतेको गोर्खापत्रमा प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धी सामग्रीहरु 2019-05-14 General Notice View
305 प्राविधिक धार ९।१२ नयाँ सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2019-05-13 General Notice View
306 अस्थायी शिक्षकको सुविधा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2019-05-07 General Notice View
307 सामुदायिक विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान सम्बन्धी सूचना 2019-05-07 General Notice View
308 Teacher appointment 2019-05-06 General Notice View
309 शिक्षक सरुवा सम्बन्धी 2019-05-05 General Notice View
310 TSC-ECO and Account 2019-04-27 General Notice View
311 TSC Secondary Level Result 2019-04-26 General Notice View
312 माध्यमिक तहको खुला रिजल्ट 2019-04-25 General Notice View
313 OOSC survey Form 2019-04-25 General Notice View
314 प्राविधिक धार सञ्चालन सम्बन्धी 2019-04-21 General Notice View
315 List 2019-04-21 General Notice View
316 सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीता सम्बन्धी सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई सूचना 2019-04-21 General Notice View
317 राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीता सम्बन्धी सम्बन्धित स्थानीय हतहरु 2019-04-21 General Notice View
318 करारमा शिक्षक भर्ना सम्बन्धी 2019-04-19 General Notice View
319 नमुना विद्यालयको विवरण सम्बन्धमा 2019-04-18 General Notice View
320 शिक्षक नियूक्ति तथा पदसथापन सम्बन्धी 2019-04-18 General Notice View
321 TVET 2019-04-18 General Notice View
322 बेरुजु फर्छौट सम्बन्धमा 2019-04-18 General Notice View
323 प्राविधिक विद्यालय अनुदान सम्बन्धी 2019-04-18 General Notice View
324 TVET 108 school 2019-04-18 General Notice View
325 प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार सञ्चालन अनुदान सम्बन्धी 2019-04-16 General Notice View
326 नमुना विद्यालयका सम्बन्धमा 2019-04-11 General Notice View
327 पदस्थापन सम्बन्धी 2019-04-10 General Notice View
328 स्थायी नियूक्ति र पदस्थापन 2019-04-10 General Notice View
329 सुविधा लिने अस्थायी शिक्षकको विवरण सम्बन्धी सूचना 2019-04-09 General Notice View
330 नमुना विद्यालयकाे बजेट सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुलाइ अनुराेध 2019-04-07 General Notice View
331 यूनिसेफ तर्फको फुकुवा सम्बन्धी 2019-04-04 General Notice View
332 विवरण पठाउने सम्बन्धि समन्वय इकाईहरुलाई सूचना 2019-04-02 General Notice View
333 स्वयमसेवी सामाजिक अभियन्ताकाे सूची तयार गर्ने सम्बन्धि फारम 2019-03-31 General Notice View
334 स्वयमसेवी सामाजिक अभियन्ताको सूची तयार गर्ने सम्बन्धि सूचना 2019-03-31 General Notice View
335 अस्थायी शिक्षकको सेवा सुविधा सम्बन्धमा 2019-03-28 General Notice View
336 Text Book Related Notice 2019-03-26 General Notice View
337 बुढानिलकण्ठ विद्यालयको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना 2019-03-26 General Notice View
338 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना 2019-03-22 General Notice View
339 तलब भत्ता सम्बन्धी सूचना 2019-03-19 General Notice View
340 Model School Notice 2019-03-19 General Notice View
341 71076328cd39ad1d3cc8973c68c1b3e1 2019-03-17 General Notice View
342 8fc6bb3eff8880791e7d42c0723ebeb1 2019-03-17 General Notice View
343 c9134a5ec83e250cf6097fd28e814703 2019-03-12 General Notice View
344 b6db2d6e31f252aaacb44b606c4d4968 2019-03-10 General Notice View
345 57729fd9e41c0229227c82662a23250c 2019-03-06 General Notice View
346 b15e6dea32127e51c28927c909d08c89 2019-02-20 General Notice View
347 e36a18a0ffa5f27b588fe9dbdeafc434 2019-02-19 General Notice View
348 15d7a83546fdf5ea8383bec1fa80ca3e 2019-02-11 General Notice View
349 4130404b1c680c117c7dbeccb6c2d170 2019-02-05 General Notice View
350 2c2723d38376cac9585e67980fa1d794 2019-02-05 General Notice View
351 ae287f7d013ca763d00a084868ed4dde 2019-02-05 General Notice View
352 d4061f0debba94f904a76067a32ed0c9 2019-01-29 General Notice View
353 779102b9e543c9be625aaabcbd66c28e 2019-01-28 General Notice View
354 444539c4244a990a7de12ba347fd186c 2019-01-28 General Notice View
355 0616a6f5cdbd835b009fb4e1bcd6a317 2019-01-21 General Notice View
356 6db86fa81dad75579a4d1a0a4fb871d5 2019-01-20 General Notice View
357 dfea68f828dee4868caf888a0bd353ba 2019-01-20 General Notice View
358 c9d7b662507ccec2f1909535c0a9bf60 2019-01-20 General Notice View
359 8cd44c9f6f048c3445475299e2c61094 2019-01-20 General Notice View
360 2b52a042a91e80b768b62be7e37019f7 2019-01-17 General Notice View
361 d4c0ef25068898369202eada71751d69 2019-01-17 General Notice View
362 4f093b998b934ad066e68a224f101e01 2019-01-17 General Notice View
363 d68aed78af49f1651e4ffe22fd25a28b 2019-01-17 General Notice View
364 477e3a82b15e868479f48d93e247884a 2019-01-17 General Notice View
365 1a20edea17b6bb3f9d620f0cf157fef0 2019-01-17 General Notice View
366 1ef56246180b4b24ff2e8d0801c5dd2a 2019-01-17 General Notice View
367 f7c2be1d91f87ba6106572c946e7d987 2019-01-17 General Notice View
368 db31f527bcafbd4901db5b0981470efe 2019-01-17 General Notice View
369 f491bf90f634ebef0176ef65a1d9b5f4 2019-01-15 General Notice View
370 4b10a0a0d5b574626d6e37daf1b619e4 2019-01-15 General Notice View
371 15466596bfbbc67f74de80d48372808f 2019-01-12 General Notice View
372 51c86259aa49d3ad83716085ed0bd156 2019-01-09 General Notice View
373 9374c6b6a19172d7faf107728953546f 2019-01-09 General Notice View
374 f8ccaac148770cb9858bc5b2756bd5dc 2019-01-09 General Notice View
375 a4a821241c68086df19b7322487e2d53 2019-01-09 General Notice View
376 75. Final_compile_ Written_result_ Primary_Kathmandu_0750921.pdf 2019-01-06 General Notice View
377 25c404f68ecd8c0b10fe16c81859a5d1 2019-01-03 General Notice View
378 Draft Flash I- 2016-017 2073.zip 2018-12-31 General Notice View
379 Upload navayeka school.pdf 2018-12-31 General Notice View
380 Reported School 2075-12-31.pdf 2018-12-31 General Notice View
381 Gorakha Patra 16 Poush, 2075 2018-12-30 General Notice View
382 095179c91ee0fe77f075b2019f862898 2018-12-27 General Notice View
383 079701f3819b9d0398e40f8684722e8e 2018-12-21 General Notice View
384 7364670fce6646e93767fd082ddf32be 2018-12-21 General Notice View
385 a0d3e4e81632f5c916978fc02da1879b 2018-12-21 General Notice View
386 4ce16af93b7ebebad8aa131bc4d854fe 2018-12-19 General Notice View
387 246d15399cc6c0065034105a47abb5ed 2018-12-19 General Notice View
388 b14576926402874be6a7a8f1d2cb0de5 2018-12-19 General Notice View
389 1d2863a5479e1f5a0d1f9831c551e583 2018-12-19 General Notice View
390 74. Final_compile_ Written_result_ Primary_Bara0750901.pdf 2018-12-16 General Notice View
391 73. Final_compile_ Written_result_ Primary_Lalitpur0750901.pdf 2018-12-16 General Notice View
392 72. Final_compile_ Written_result_ Primary_Parsa0750901.pdf 2018-12-16 General Notice View
393 71. Final_compile_ Written_result_ Primary_Bhaktapur0750901.pdf 2018-12-16 General Notice View
394 70. Final_compile_ Written_result_ Primary_Sindhupalchok0750901.pdf 2018-12-16 General Notice View
395 69. Final_compile_ Written_result_ Primary_Dhading0750829.pdf 2018-12-16 General Notice View
396 68. Final_compile_ Written_result_ Primary_Gorkha0750829.pdf 2018-12-16 General Notice View
397 67. Final_compile_ Written_result_ Primary_Kavre0750829.pdf 2018-12-16 General Notice View
398 66. Final_compile_ Written_result_ Primary_Nuwakot0750829.pdf 2018-12-16 General Notice View
399 65. Final_compile_ Written_result_ Primary_Rasuwa0750829.pdf 2018-12-16 General Notice View
400 6. Final_compile_ Written_result_ Primary_Syangja0750828.pdf 2018-12-14 General Notice View
401 5. Final_compile_ Written_result_ Primary_Kaski0750828.pdf 2018-12-14 General Notice View
402 4. Final_compile_ Written_result_ Primary_Tanahu0750828.pdf 2018-12-14 General Notice View
403 2. Final_compile_ Written_result_ Primary_Arghakhachi0750828.pdf 2018-12-14 General Notice View
404 1. Final_compile_ Written_result_ Primary_Palpa0750828.pdf 2018-12-14 General Notice View
405 6877f2d96f186dd81a9893d2b3fd235d 2018-12-14 General Notice View
406 60. Final_compile_ Written_result_ Primary_Kapilbastu0750827.pdf 2018-12-13 General Notice View
407 59. Final_compile_ Written_result_ Primary_Rupandehi0750827.pdf 2018-12-13 General Notice View
408 58. Final_compile_ Written_result_ Primary_Gulmi0750827.pdf 2018-12-13 General Notice View
409 56. Final_compile_ Written_result_ Primary_Napalparasi 0750827.pdf 2018-12-13 General Notice View
410 55. Final_compile_ Written_result_ Primary_Manang 0750827.pdf 2018-12-13 General Notice View
411 54. Final_compile_ Written_result_ Primary_Lamjung 0750827.pdf 2018-12-13 General Notice View
412 53. Final_compile_ Written_result_ Primary_Baglung 0750826.pdf 2018-12-12 General Notice View
413 52. Final_compile_ Written_result_ Primary_Chitwan 0750826.pdf 2018-12-12 General Notice View
414 51. Final_compile_ Written_result_ Primary_Makawanpur 0750826.pdf 2018-12-12 General Notice View
415 50. Final_compile_ Written_result_ Primary_Rautahat 0750826.pdf 2018-12-12 General Notice View
416 49. Final_compile_ Written_result_ Primary_Magdi 0750826.pdf 2018-12-12 General Notice View
417 48. Final_compile_ Written_result_ Primary_Mustang 0750826.pdf 2018-12-12 General Notice View
418 47. Final_compile_ Written_result_ Primary_Parbat0750826.pdf 2018-12-12 General Notice View
419 46. Final_compile_ Written_result_ Primary_Sarlahi 0750826.pdf 2018-12-12 General Notice View
420 45. Final_compile_ Written_result_ Primary_Dhanusha 0750825.pdf 2018-12-12 General Notice View
421 44. Final_compile_ Written_result_ Primary_Sindhuli 0750825.pdf 2018-12-12 General Notice View
422 43. Final_compile_ Written_result_ Primary_Dang 0750825.pdf 2018-12-12 General Notice View
423 42. Final_compile_ Written_result_ Primary_Salyan0750825.pdf 2018-12-12 General Notice View
424 41. Final_compile_ Written_result_ Primary_Pyuthan0750825.pdf 2018-12-12 General Notice View
425 40. Final_compile_ Written_result_ Primary_Rukum0750824.pdf 2018-12-10 General Notice View
426 39. Final_compile_ Written_result_ Primary_ dolakha0750824.pdf 2018-12-10 General Notice View
427 38.Final_compile_Written_result_Primary_Rolpa 0750824.pdf 2018-12-10 General Notice View
428 37. Final_compile_ Written_result_ Primary_ Banke0750824.pdf 2018-12-10 General Notice View
429 36.Final_compile_Written_result_Primary_Siraha0750824.pdf 2018-12-10 General Notice View
430 35.Final_compile_Written_result_Primary_Mahattori0750824.pdf 2018-12-10 General Notice View
431 34.Final_compile_Written_result_Primary_Ramechap0750824.pdf 2018-12-10 General Notice View
432 33.Final_compile_Written_result_Primary_Surket0750823.pdf 2018-12-09 General Notice View
433 32.Final_compile_Written_result_Primary_Jajarkot0750823.pdf 2018-12-09 General Notice View
434 31.Final_compile_Written_result_Primary_Okhaladhunga0750823.pdf 2018-12-09 General Notice View
435 30.Final_compile_Written_result_Primary_Dailekha0750823.pdf 2018-12-09 General Notice View
436 29.Final_compile_Written_result_Primary_Bardiya 0750823.pdf 2018-12-09 General Notice View
437 28.Final_compile_Written_result_Primary_Udayapur 0750823.pdf 2018-12-09 General Notice View
438 27.Final_compile_Written_result_Primary_Saptari 0750823.pdf 2018-12-09 General Notice View
439 54d6971bfcfe2374f353f42915a137e0 2018-12-09 General Notice View
440 34a0d21e499f87dc43c007b89106ef94 2018-12-09 General Notice View
441 26.Final_compile_Written_result_Primary Mugu 0750822.pdf 2018-12-08 General Notice View
442 25.Final_compile_Written_result_Primary_Khotang0750822.pdf 2018-12-08 General Notice View
443 24.Final_compile_Written_result_Primary_Solukhumbu0750822.pdf 2018-12-08 General Notice View
444 23.Final_compile_Written_result_Primary Humla 0750822.pdf 2018-12-08 General Notice View
445 22.Final_compile_Written_result_Primary_Kalikot0750822.pdf 2018-12-08 General Notice View
446 21.Final_compile_Written_result_Primary_Dolpa0750822.pdf 2018-12-08 General Notice View
447 20.Final_compile_Written_result_Primary_Morang0750821.pdf 2018-12-08 General Notice View
448 19.Final_compile_Written_result_Primary_Sunsari0750821_.pdf 2018-12-08 General Notice View
449 18.Final_compile_Written_result_Primary_Jumla 0750821.pdf 2018-12-08 General Notice View
450 17.Final_compile_Written_result_Primary_Doti0750821.pdf 2018-12-08 General Notice View
451 16.Final_compile_Written_result_Primary_Dhankuta0750821.pdf 2018-12-08 General Notice View
452 15.Final_compile_Written_result_Primary_Kailali0750821.pdf 2018-12-08 General Notice View
453 ff2c1844b29773cd832a64bdb806b477 2018-12-07 General Notice View
454 14.Final_compile_Written_result_Primary_Bhojpur0750820.pdf 2018-12-06 General Notice View
455 13.Final_compile_Written_result_Primary_Accham0750820.pdf 2018-12-06 General Notice View
456 12.Final_compile_Written_result_Primary_Therthum0750820.pdf 2018-12-06 General Notice View
457 11.Final_compile_Written_result_Primary_Bajhang0750820.pdf 2018-12-06 General Notice View
458 10.Final_compile_Written_result_Primary_Darchula0750820.pdf 2018-12-06 General Notice View
459 9.Final_compile_Written_result_Primary_Bajura0750820_.pdf 2018-12-06 General Notice View
460 8.Final_compile_Written_result_Primary_Sanshuwashava0750820.pdf 2018-12-06 General Notice View
461 17.Final_compile_Writen_result_Social_Mapa_Supa0750814.pdf 2018-12-06 General Notice View
462 16.Final_compile_Writen_result_Ac_Eco_Swajaba0750814.pdf 2018-12-06 General Notice View
463 15.Final_complie_Writen_result_Social_Maddya0750814.pdf 2018-12-06 General Notice View
464 14.Final_complie_Writen_result_Social_Purba0750814.pdf 2018-12-06 General Notice View
465 7.Final_compile_Written_result_Primary_Jhapa0750819.pdf 2018-12-05 General Notice View
466 6.Final_compile_Written_result_Primary_Pachathar0750819.pdf 2018-12-05 General Notice View
467 5.Final_compile_Written_result_Primary_Ilam0750819_.pdf 2018-12-05 General Notice View
468 4.Final_compile_Written_result_Primary_Baitadai0750819.pdf 2018-12-05 General Notice View
469 3.Final_compile_Written_result_Primary_Dadeldhura0750819.pdf 2018-12-05 General Notice View
470 e45c303aa574775586c87db3a980dec6 2018-12-05 General Notice View
471 dc4b8dc4584baea383f0e0c5c14e9488 2018-12-05 General Notice View
472 7e741e00cc1c02b89eb32be170bd30e6 2018-12-05 General Notice View
473 2.Final_compile_Written_result_Primary_Taplaejung0750818.pdf 2018-12-04 General Notice View
474 1.Final_compile_Written_result_Primary_Khanchanpur0750818.pdf 2018-12-04 General Notice View
475 5.Final_compile_Written_result_Nepali_Supa0750818.pdf 2018-12-04 General Notice View
476 4.Final_compile_Written_result_Nepali_Mapa0750818.pdf 2018-12-04 General Notice View
477 3.Final_compile_Written_result_Nepali_Paschim0750818_.pdf 2018-12-04 General Notice View
478 2.Final_compile_Written_result_Nepali_Maddya0750818.pdf 2018-12-04 General Notice View
479 1.Final_compile_Written_result_Nepali_Purba0750818.pdf 2018-12-04 General Notice View
480 34.Final_compile_Writen_result_English_supa0750817.pdf 2018-12-03 General Notice View
481 33.Final_compile_Writen_result_English_Mapa_0750817.pdf 2018-12-03 General Notice View
482 32.Final_compile_Writen_result_English_pachim0750817_.pdf 2018-12-03 General Notice View
483 31.Final_compile_Writen_result_English_Maddya0750817.pdf 2018-12-03 General Notice View
484 30.Final_compile_Writen_result_English_Purba0750817.pdf 2018-12-03 General Notice View
485 29.Final_compile_Writen_result_Math_Pachim0750816.pdf 2018-12-02 General Notice View
486 28.Final_compile_Writen_result_Math_Maddya0750816.pdf 2018-12-02 General Notice View
487 27.Final_compile_Writen_result_Math_Purba0750816_.pdf 2018-12-02 General Notice View
488 26.Final_compile_Writen_result_Math_Supa_Mapa0750816_.pdf 2018-12-02 General Notice View
489 25.Final_compile_Writen_result_Science_Maddya0750816.pdf 2018-12-02 General Notice View
490 24.Final_compile_Writen_result_Science_Purba0750816.pdf 2018-12-02 General Notice View
491 23 Final_compile_Writen_result_Science_Pachim0750815 2018-12-01 General Notice View
492 22.Final_compile_Writen_result_Science_Supa_Mapa0750815 2018-12-01 General Notice View
493 21.Final_compile_Writen_result_Small_Subject0750815 2018-12-01 General Notice View
494 20.Final_compile_Writen_result_Social_pachim0750815 2018-12-01 General Notice View
495 20.Final_compile_Writen_result_Social_pachim0750815 2018-12-01 General Notice View
496 19.Final_compile_Writen_result_Social_Maddya_0750815 2018-12-01 General Notice View
497 18.Final_compile_Writen_result_Social_Purba_0750815 2018-12-01 General Notice View
498 17.Final_compile_Writen_result_Social_Mapa_Supa0750814 2018-11-30 General Notice View
499 16.Final_compile_Writen_result_Ac_Eco_Swajaba0750814 2018-11-30 General Notice View
500 15.Final_complie_Writen_result_Social_Maddya0750814 2018-11-30 General Notice View
501 14.Final_complie_Writen_result_Social_Purba0750814 2018-11-30 General Notice View
502 13.Final_complie_Writen_result_Social_Pachim_Mapa_Supa0750813 2018-11-30 General Notice View
503 12.Final_complie_Writen_result_Nepali_Pachim_Mapa Supa0750813 2018-11-30 General Notice View
504 11.Final_complie_Writen_result_Nepali_Maddya 0750813 2018-11-30 General Notice View
505 10.Final_complie_Writen_result_Nepali_Purba 0750813 2018-11-30 General Notice View
506 16ec0b2ad048fa39cc0847235f052dce 2018-11-30 General Notice View
507 9.Final_complie_Writen_result_English_Pachim_Mapa Supa0750812 2018-11-28 General Notice View
508 8.Final_complie_Writen_result_English_Maddya0750812 2018-11-28 General Notice View
509 7.Final_complie_Writen_result_English_Purba0750812 2018-11-28 General Notice View
510 2.Final_complie_Writen_result_Science-W,MW FW -0750811 2018-11-27 General Notice View
511 3.Final_complie_Writen_result_Math WDE,MWDR, FDR _C.Science0750811 2018-11-27 General Notice View
512 1-1TSC Result 2075-08-11 2018-11-27 General Notice View
513 452efee75abdc98a54176bcaa6630c8d 2018-11-27 General Notice View
514 55eaca5b555158b419b7e52dbaba68fd 2018-11-26 General Notice View
515 63d9276735773e7d82591b8c2b145bdd 2018-11-26 General Notice View
516 db7c4cff7235277f715bda508522f47d 2018-11-26 General Notice View
517 820ddef642c2ab5ef92e991b50d7382d 2018-11-14 General Notice View
518 c20961ea7fab773a472d483e87734958 2018-11-14 General Notice View
519 41e617ebf9af5e79e56792b2c8917889 2018-11-14 General Notice View
520 3e43fdaaaecf76b9c708a2f72141ced2 2018-11-14 General Notice View
521 a0d3752bfb56536b1f4792c128be8a5f 2018-11-14 General Notice View
522 af0ce7f94526952248c0235ca927707b 2018-11-14 General Notice View
523 882e6b1435df5e20d217a16fbf4356cb 2018-11-14 General Notice View
524 e7d9b1e413449fe31422dceb9ef5fd2e 2018-11-05 General Notice View
525 f53cabc38dc0a37346179933422e9999 2018-11-04 General Notice View
526 Province-Karnali, Reported Schools 2018-10-28 General Notice View
527 Province-5, Reported Schools 2018-10-28 General Notice View
528 Gandaki Province 2018-10-28 General Notice View
529 Province-1, Reported Schools 2018-10-28 General Notice View
530 Province-2, Reported Schools 2018-10-28 General Notice View
531 Province-3, Reported Schools 2018-10-28 General Notice View
532 साविक देखि सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरु सम्वन्धी 2018-10-21 General Notice View
533 समन्वय गरिदिने वारे 2018-10-14 General Notice View
534 प्राविधिक धार (कक्षा ९ - १२) का प्रशिक्षकको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी 2018-10-07 General Notice View
535 प्राविधिक धार (कक्षा ९ - १२) का प्रशिक्षकको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी 2018-10-07 General Notice View
536 कक्षा ९ र कक्षा ११ मा आर्थिक अनुदान प्राप्तगर्न भर्नुपर्ने दरखास्त फाराम, २०७५ 2018-10-04 General Notice View
537 सवै स्थानीय तह र विद्यालयलाई अनुरोध 2018-10-03 General Notice View
538 संगठन संरचना र तेरिज पठाइएको बारे 2018-09-23 General Notice View
539 परम्परागत शिक्षा सम्बन्धी स्थानिय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई अनुरोध 2018-07-11 General Notice View
540 परम्परागत शिक्षा सम्बन्धी जिशिकाहरुलाई सूचना 2018-02-08 General Notice View
541 शिक्षा विभागको स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध 2018-01-08 General Notice View
542 School selection list 2074_09_20 2018-01-04 General Notice View
543 School selection list 2074_09_11 2017-12-26 General Notice View
544 विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 2017-12-22 General Notice View
545 School selection list 2074_09_03 2017-12-22 General Notice View
546 School selection list 2074_08_18 2017-12-04 General Notice View
547 विद्यालय विदा हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना 2017-11-20 General Notice View
548 आ.व. २०७४/०७५ का लागि सूचिकृत फर्म वा संस्थाहरुको विवरण 2017-11-16 General Notice View
549 काज खटाईएका कर्मचारीहरुलाई अविलम्व हाजिर हुन पठाउने सम्बन्धमा 2017-11-13 General Notice View
550 School selection list 2074_07_20 2017-11-06 General Notice View
551 School selection list 2074_07_17 2017-11-03 General Notice View
552 कार्यसाला गोष्ठिमा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा 2017-10-24 General Notice View
553 विद्यालय कोड - चौथो सूची 2017-10-24 General Notice View
554 School selection list 2074_07_06 2017-10-23 General Notice View
555 विद्यालय कोड - तेस्रो सूची 2017-10-18 General Notice View
556 विद्यालयको कोड खारेज गरिएको सम्बन्धमा 2017-10-17 General Notice View
557 विद्यालय कोड - दोस्रो सूची 2017-10-15 General Notice View
558 विद्यालय कोड - प्रथम सूची 2017-09-14 General Notice View
559 स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइएको सम्बन्धि सूचना 2017-09-09 General Notice View
560 राष्ट्रिय बाल दिवस २०७४ मनाउने सम्बन्धमा 2017-08-31 General Notice View
561 कार्यान्वयन गर्नुहुन 2017-08-15 General Notice View
562 विवरण पठाउने सम्बन्धमा 2017-08-13 General Notice View
563 आ.व. २०७४-०७५ मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 2017-07-06 General Notice View
564 अस्थायी करार कर्मचारी विवरण 2017-05-22 General Notice View
565 सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा 2017-05-19 General Notice View
566 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा 2017-05-03 General Notice View
567 आवासीय छात्रवृति सम्वन्धमा 2017-03-21 General Notice View
568 सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा 2016-10-23 General Notice View
569 लेखा परीक्षण सम्बन्धमा 2016-08-11 General Notice View
570 Suchana 2015-12-28 General Notice View