नेपाली English Fri, Jul 19, 2024   |   |

Information Center (Old)

S.N. Title Type Date View
1 कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७७।०७८ 2020-08-17 Directives View
2 शिविसइलाई आर्थिक बर्ष २०७७।७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा । 2020-08-10 Directives View
3 विद्यालय Safeguard सम्पर्क व्यक्तिको कार्यविवरण सम्बन्धमा । 2020-07-09 Directives View
4 Stakeholder Engagement Plan 2020-07-09 Directives View
5 Environment and Social Commitment Plan 2020-07-09 Directives View
6 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन २०७६/०७७ 2020-06-19 Directives View
7 वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ 2020-06-03 Directives View
8 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ 2020-03-06 Directives View
9 शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि २०७६ 2020-02-20 Directives View
10 NEGRP कार्यान्वयन प्रक्रिया । 2020-01-05 Directives View
11 नियुक्ति तथा पदस्थापना सम्बन्धमा । 2019-12-30 Directives View
12 बैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति तथा पदस्थापना सम्बन्धमा । 2019-12-27 Directives View
13 ELDS Report Card प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा । 2019-12-20 Directives View
14 ELDS (C) 2019-12-20 Directives View
15 ELDS (B) 2019-12-20 Directives View
16 ELDS (A) 2019-12-20 Directives View
17 विपन्न लक्षित छात्रबृत्ति सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु । 2019-12-15 Directives View
18 WASH in School Procedure 2019-12-01 Directives View
19 ICT ल्याव सम्वन्धी कार्यविधि - २०७६ 2019-11-24 Directives View
20 सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६ 2019-11-08 Directives View
21 SMF र EMF को नेपाली सारांश 2019-11-03 Directives View
22 Environmental Management Framework 2019-10-24 Directives View
23 Non formal Education Directives 2019-08-28 Directives View
24 निरन्तर शिक्षा सहजकर्ता स्वाध्ययन पुस्तिका 2019-08-28 Directives View
25 निरन्तर शिक्षा सहजकर्ता सहयोगी पुस्तिका ( तह २) 2019-08-28 Directives View
26 निरन्तर शिक्षा सहजकर्ता सहयोगी पुस्तिका (तह १) 2019-08-28 Directives View
27 निरन्तर शिक्षा तह १ 2019-08-28 Directives View
28 अ. शि. तथा नि. सि. कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७४ 2019-08-28 Directives View
29 कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६-०७७ 2019-08-21 Directives View
30 सामुदायिक विद्यालयलाई दिने एकमुष्ट अनुदान कार्यविधि 2019-05-26 Directives View
31 Model school guideline 2019-05-26 Directives View
32 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७५ 2019-04-10 Directives View
33 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि - २०७४ (पहिलो संशोधन-२०७५) 2019-04-04 Directives View
34 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७५ 2019-04-04 Directives View
35 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७५ 2019-04-04 Directives View
36 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७५ 2019-04-04 Directives View
37 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७५ 2019-04-04 Directives View
38 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७५ 2019-04-04 Directives View
39 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७५ 2019-04-04 Directives View
40 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७५ 2019-04-04 Directives View
41 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७५ 2019-04-04 Directives View
42 ee7711ffecf95b37f5758c9a6076fad0 2018-12-17 Directives View
43 ee7711ffecf95b37f5758c9a6076fad0 2018-12-17 Directives View
44 a5de6ca8fa9e87b6b0c4a90287dd80c0 2018-12-17 Directives View
45 7e43650f35a342d20807297b99a6fee7 2018-12-14 Directives View