नेपाली English Mon, Feb 26, 2024   |   |

Teacher Professional Development

S.N. Title Date Detail View
1 ECED Portal 2023-08-16

Link to ECED Portal

बालविकास शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि अनलाइन सिकाइ सामग्री, समावेशी क्रियाकलाप, मुख्य सामग्री तथा अन्य सन्दर्भ सामग्री ।

माथिको Link मा जानुहोस ।

View
2 Teacher Induction Training 2023-02-26

Click here for Content

View
3 TG&TRM 2023-01-06

Click here for Content

View
4 Customized Curriculum 2023-01-06

Click here for Content

View
5 TPD Curriculum 2023-01-06

Click here for Content

View