नेपाली English Fri, Jul 19, 2024   |   |

Teacher Professional Development

S.N. Title Date Detail View
1 शिक्षक पेसागत विकास तालिमका पाठ्यक्रमहरु 2024-04-18

शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद्को मिति २०८०।०७।१२ को २६ औं बैठकबाट स्वीकृत शिक्षक पेसागत विकास तालिमका पाठ्यक्रमहरु

View
2 ECED Portal 2023-08-16

Link to ECED Portal

बालविकास शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि अनलाइन सिकाइ सामग्री, समावेशी क्रियाकलाप, मुख्य सामग्री तथा अन्य सन्दर्भ सामग्री ।

माथिको Link मा जानुहोस ।

View
3 Teacher Induction Training 2023-02-26

Click here for Content

View
4 TG&TRM 2023-01-06

Click here for Content

View
5 Customized Curriculum 2023-01-06

Click here for Content

View
6 TPD Curriculum 2023-01-06

Click here for Content

View