नेपाली English Sat, Jan 28, 2023   |   |

Directives

S.N. Title Date Detail View
1 अनलार्इन शिक्षक तालिम कार्यविधि, २०७७ 2023-01-06 View
2 अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप 2023-01-06

अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप

View
3 रास्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्यन प्रतिवेदन 2023-01-06

रास्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्यन प्रतिवेदन

View
4 रास्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्यन कार्यविधि 2023-01-06

रास्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्यन कार्यविधि

View
5 अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा तर्फको शंस्लेषित तह १ को पाठ्यक्रम 2023-01-06

अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा तर्फको शंस्लेषित तह १ को पाठ्यक्रम

View
6 अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा तर्फको शंस्लेषित तह २ को पाठ्यक्रम 2023-01-06

अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा तर्फको शंस्लेषित तह २ को पाठ्यक्रम

View
7 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम पुस्तिका २०७९ 2022-08-24

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी  तालिम पुस्तिका  २०७९

View
8 अभिभावक शिक्षा सहजकर्ताको लागि सन्दर्भ सामग्री 2022-08-17

अभिभावक शिक्षा सहजकर्ताको लागि सन्दर्भ सामग्री

View
9 अभिभावक शिक्षा चित्रात्मक कार्ड 2022-08-17

अभिभावक शिक्षा चित्रात्मक कार्ड

View
10 Resource Materials for Non-Formal Education Guideline 2079 2022-07-19

अनौपचारिक शिक्षाको मार्गदिगन सम्वन्धी स्रोत सामग्री

View
11 IEMIS सहजीकरण पुस्तिकाको मस्यौदा । 2022-06-30

IEMIS  सहजीकरण पुस्तिकाको मस्यौदा (पृष्ठपोषणका लागि अपलोड गरिएको)

View
12 परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यबस्थापन) मापदण्ड‚२०७९ 2022-06-30 View
13 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि तालिम स्रोत पुस्तिका- २०७८ 2022-04-26

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि तालिम स्रोत पुस्तिका- २०७८

View
14 पढदै कमाउदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 2022-01-16 View
15 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७८ 2021-11-24 View
16 सिकाइ चौतारी (Learning Portal) विकास, सञ्चालन, प्रयोग र सम्भार कार्यविधि, २०७८ 2021-11-17 View
17 विक्षेसुयोको सङ्क्रमणकालिन योजना र कार्यान्वयनको मार्गचित्र । 2021-10-13

विक्षेसुयोको सङ्क्रमणकालिन योजना र कार्यान्वयनको मार्गचित्र ।

View
18 Social Management Framework 2021-09-29

Social Management Framework

View
19 वातावरण र सामाजिक व्यवस्थापन रुपरेखाको सारांश 2021-09-29

वातावरण र सामाजिक व्यवस्थापन रुपरेखाको सारांश

View
20 Labor Management Procedure (LMP) 2021-09-20

Labor Management Procedure (LMP)

View
21 Environmental and Social Management Framework (ESMF) 2021-09-20

Environmental and Social Management Framework (ESMF)

View
22 विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८ 2021-08-15

विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८

View
23 सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 2021-08-12

सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

View
24 विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा - २०७७ 2021-06-29

विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा - २०७७

View
25 स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण निर्देशिका 2021-06-29

स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण निर्देशिका

View
26 Stakeholder Engagement Plan, COVID-19, School Sector Response Project (GPE) 2021-05-11

Stakeholder Engagement Plan, COVID-19, School Sector Response Project (GPE)

View
27 ESMF Nepal COVID-19 School Sector Response (GPE) Project 2021-05-11

ESMF Nepal COVID-19 School Sector Response (GPE) Project

View
28 विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र 2021-02-22 View
29 किशोरकिशोरी मैत्री सूचना कक्ष सञ्चालन नमुना कार्यविधि २०७७ 2021-02-22 View
30 बैकल्पिक सिकाइ सम्बन्धी कार्यढाँचा 2021-02-16

बैकल्पिक सिकाइ सम्बन्धी कार्यढाँचा ।

View
31 गुनासो सुनुवाई कार्यविधि, २०७४ ( संशोधन २०७७ सहित) 2021-02-15 View
32 शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ 2021-01-28

शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६

View
33 विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन, २०७६ 2021-01-24

विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन, २०७६

View
34 विद्यालय आर्थिक प्रशासन र खरिद सम्बन्धी आधारभूत तालिम कोर्ष । 2021-01-24

विद्यालय आर्थिक प्रशासन र खरिद सम्बन्धी आधारभूत तालिम कोर्ष ।

View
35 विद्यालयमा सञ्चार सञ्जालीकरण कार्यविधि, २०७७ 2020-12-18 View