नेपाली English Tue, Jun 06, 2023   |   |

Non Formal Education

S.N. Title Date Detail View
1 Non formal Education Cover Page Level 2 2023-03-19

Non formal Education Cover Page Level 2

View
2 Non formal Education Cover Page Level 1 2023-03-19

Non formal Education Cover Page Level 1

View
3 Based on Non-formal and alternative education English 2023-03-19

Based on Non-formal and alternative education English

View
4 Based on Non-formal and alternative education my English 2023-03-19

Based on Non-formal and alternative education my English

View
5 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको मेरो गणित 2023-03-19

अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको
मेरो गणित

View
6 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको गणित 2023-03-19

अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको
गणित

View
7 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको मेरो नेपाली 2023-03-19

अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको
मेरो नेपाली

View
8 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको नेपाली 2023-03-19

अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको
नेपाली

View
9 हाम्रो सेरोफेरो 2023-03-19

हाम्रो सेरोफेरो

View
10 विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा स्वास्थ्य, शारीरिक र सिर्जनात्मक कला 2023-03-19

विज्ञान तथा प्रविधि,  सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा स्वास्थ्य, शारीरिक र सिर्जनात्मक कला

View
11 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मापदण्ड २०७८ 2023-02-28 View
12 सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको परिपत्र २०७९ 2023-02-28 View
13 निरन्तर शिक्षा तह 2 2023-02-28

निरन्तर शिक्षा तह 2

View
14 निरन्तर शिक्षा तह १ 2023-02-28

निरन्तर शिक्षा तह १

View
15 अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप 2023-01-06

अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप

View
16 रास्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्यन प्रतिवेदन 2023-01-06

रास्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्यन प्रतिवेदन

View
17 रास्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्यन कार्यविधि 2023-01-06

रास्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्यन कार्यविधि

View
18 अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा तर्फको शंस्लेषित तह १ को पाठ्यक्रम 2023-01-06

अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा तर्फको शंस्लेषित तह १ को पाठ्यक्रम

View
19 अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा तर्फको शंस्लेषित तह २ को पाठ्यक्रम 2023-01-06

अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा तर्फको शंस्लेषित तह २ को पाठ्यक्रम

View
20 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र संचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि 2023-01-03 View
21 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम पुस्तिका २०७९ 2022-08-24

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी  तालिम पुस्तिका  २०७९

View
22 ५६ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धमा । 2022-08-16

५६ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने बारे ।

View
23 साक्षर नेपाल अभियान अन्त्तर्तग स्थानीय तहका लागी साझेदारीमा आधारित प्रोत्साहन अनदुान कार्यक्रमको सचुना । 2022-07-24

साक्षर नपेाल अधभयान अन्त्तर्तग स्थानीय तहका लाधर् साझदे ारीमा आिाररत प्रोत्साहन अनदुान कायगक्रमका लाधर् प्रस्तािना पेस र्नेसम्िन्त्िी सचुना ।

View
24 Resource Materials for Non-Formal Education Guideline 2079 2022-07-19

अनौपचारिक शिक्षाको मार्गदिगन सम्वन्धी स्रोत सामग्री

View
25 परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यबस्थापन) मापदण्ड‚२०७९ 2022-06-30 View
26 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि तालिम स्रोत पुस्तिका- २०७८ 2022-04-26

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि तालिम स्रोत पुस्तिका- २०७८

View